شرکت های طرف قرارداد

خرید اقساطی و غیر نقدی از طریق شرکت های طرف قرارداد
1400/3/1    
بازدید: 843
.
مجموعه دراتی با تکیه بر تجربیات متعد قبلی در خصوص تامین پوشاک و چرم سازمان ها و شرکت ها، به لحاظ سهولت، سرعت و رضایتمندی کارکنان سازمان خریدار، روش های عمده ذیل را به منظورتامین پوشاک مورد نیاز سازمان ها پیشنهاد می نماید و آمادگی دریافت نظرات سازمان های متقاضی عقد قرارداد جهت تامین پوشاک و چرم را نیز دارد.
نیکارت
زیبا موج
رفاه کارت
طنین کارت
آسان خرید
حکمت کارت
راهیان سلامت
دانشگاه علوم پزشکی